1

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Ἐπί τῇ λήξει τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2008-2009 ὁ Σχολάρχης τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς τῆς Σιών, μοναχός π. Φώτιος μετά τῶν καθηγητῶν καί τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς προσῆλθον εἰς τό Πατριαρχεῖον, ἔνθα ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀπένειμε τούς τίτλους εἰς τούς ἀποφοίτους, ἱεροδιάκονον π. Μακάριον, ἐπιστάτην τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου καί δόκιμον Μηνᾶν Καστάνην.

Ὁ Σχολάρχης π. Φώτιος ἐπαρουσίασεν ἐν συντομίᾳ τό ἔργον τῆς Σχολῆς εἰς τόν Μακαριώτατον καί ηὐχαρίστησε διά τήν συμπαράστασιν, ὁ δέ ἀπόφοιτος δόκιμος Μηνᾶς ηὐχαρίστησε δι’ ὅσα ἐφόδια ἐπί ἑπταετίαν ἔλαβε παρά τῆς Σχολῆς, τόσον ἐκεῖνος, ὅσον καί οἱ ἄλλοι δόκιμοι.

Ὁ Μακαριώτατος, ἐπιδίδων τούς τίτλους, ἐτόνισε τόν ρόλον τῆς Σχολῆς ὡς φυτωρίου τοῦ Πατριαρχείου διά τήν στελέχωσιν αὐτοῦ καί ηὐχαρίστησε τόν Σχολάρχην καί τούς καθηγητάς διά τήν εὐσυνειδησίαν καί ἀφοσίωσιν αὐτῶν εἰς τήν καλήν λειτουργίαν τῆς Σχολῆς. Ἀκολούθως ηὐχήθη τοῖς ἀποφοίτοις καλήν σταδιοδρομίαν, καλήν ἐπίδοσιν, καλήν πρόοδον, καί χριστιανικόν ἁγιοταφιτικόν ἦθος τοῖς ὑπολοίποις μαθηταῖς κατά τό ἑπόμενον σχολικόν ἔτος εἰς τήν ὁδόν τῆς προόδου, τῆς  ἀληθείας καί τῆς σωτηρίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder