1

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ «ΔΙΟΔΩΡΟΣ Α’» ΕΙΣ ΑΜΜΑΝ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ

Εὐθύς ἀμέσως μετά τό τέλος τῆς ἑορτῆς τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 11ης/24ης Μαΐου 2010, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Πνευματικῆς Ρωσικῆς Ἀποστολῆς εἰς τά Ἱεροσόλυμα, τῆς ὁποίας προεξῆρξε ὁ Μακαριώτατος ΠατριάρχηςἹεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, Οὗτος ἀνεχώρησε μετά συνοδείας τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Ἀβήλων κ. Δωροθέου καί Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου διά τό Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας.

Διαβάς τήν γέφυραν τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ ἔφθασεν εἰς τήν ἐν Ἀμμάν  Μητρόπολιν τοῦ Πατριαρχείου διά δεκάλεπτον στάσιν μόνον καί εὐθύς ἀνεχώρησεν διά τό ἐν Ἀμμάν σχολεῖον τοῦ Πατριαρχείου «Διόδωρος ὁ Α’», τό ὁποῖον εἶχεν ἱδρύσει ὁ μακαριστός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Διόδωρος, προκειμένου νά παραστῇ εἰς τήν ἐν αὐτῷ τελετήν τῆς ἀπονομῆς τῶν τίτλων εἰς τούς ἀποφοίτους αὐτοῦ.

Τό σχολεῖον τοῦτο ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ ἕως τῆς σήμερον συντηρεῖται ὑπό τοῦ Πατριαρχείου. Φοιτοῦν εἰς αὐτό 600 μαθηταί καί διδάσκουν 60 καθηγηταί. Ἡ τελετή τῆς ἀπονομῆς τῶν τίτλων ἔλαβε χώραν εἰς τό κτίριον τοῦ «Νάντε», τῆς «Ὀρθοδόξου Λέσχης» τῆς ἀραβοφώνου Κοινότητος τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἀμμάν.

Ὁ Μακαριώτατος ἐγένετο δεκτός εἰς τήν εἴσοδον τοῦ «Νάντε» ἐν θερμῇ ὑποδοχῇ ὑπό τῶν Προσκόπων, τοῦ Ἐπόπτου τῶν Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἰορδανίαν Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰννοκεντίου, τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Ἐπόπτου τῶν Σχολῶν κ. Ἐδουάρδου Σμεράτ, τῆς Διευθυντρίας τοῦ σχολείου «Διόδωρος ὁ Α’» κ. Ἀμῆρε Σμεράτ, τῶν λοιπῶν καθηγητῶν καί τῶν ἀποφοίτων, 33 τόν ἀριθμόν.

Ἡ τελετή ἤρχισε μέ τόν Ἐθνικόν Ὕμνον τῆς Ἰορδανίας μέ τόν  καλωσορισμόν τοῦ Μακαριωτάτου ἀπό τήν ἀπόφοιτον Λάνα Σμεράτ, θυγατέρα τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Σχολείου κ. Ἐδουάρδου Σμεράτ εἰς τήν ἑλληνικήν γλῶσσαν.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἀναπληρωτής ἑπόπτης τῶν σχολῶν κ. Ἐδουάρδος Σμεράτ εἰς τήν προσφώνησιν αὐτοῦ ὑπεγράμμισε τήν ὑποστήριξιν τοῦ Βασιλέως τῆς Ἰορδανίας εἰς τήν καλήν λειτουργίαν τοῦ σχολείου, ηὐχαρίστησε τούς ἀντιπροσώπους τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας εἰς τό Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας κ. Ἰωάννην Μαλικούρτην, καί Στρατιωτικόν Ἀκόλουθον αὐτῆς κ. Γεώργιον Ζωγραφίδην, τήν ἀντιπρόσωπον τῆς Κυπριακῆς Πρεσβείας κ. Ροδούλαν Ἀλεξίου, τόν ἐπί 12ετίαν Ἑπόπτην τῶν Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου καί συνεργάτιν αὐτοῦ Ἀρχιμανδρίτην π. Ἰννοκέντιον διά τό ἀξιόλογον ἐκπαιδευτικόν ἔργον, τό ὁποῖον ἔχει ἀναπτύξει εἰς Ἰορδανίαν, τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον Γ’, τόν ἐνισχύσαντα διά τῆς ὑποστηρίξεως Αὐτοῦ τήν συνεργασίαν αὐτήν καί τόν τιμῶντα σήμερον τήν τελετήν αὐτήν διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ, παρά τόν φόρτον τῶν θρησκευτικῶν ὑποχρεώσεων κατά τάς ἡμέρας ταύτας τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς. «Ἡ ὑποστήριξις αὐτή μᾶς καθιστᾷ», εἶπεν, «αἰσιοδόξους διά τήν ἐπιτυχῆ συνέχισιν τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἰορδανίαν».

Εἰς τήν τελετήν ὡμίλησαν ἐπίσης ἐξ ὀνόματος τῶν ἀποφοίτων, πέραν τῆς ὁμιλησάσης εἰς τήν ἑλληνικήν θυγατρός τοῦ κ. Σμεράτ, καί ἡ δευτέρα θυγάτηρ αὐτοῦ, μαθήτρια δ/ς Ντορίν Σμεράτ εἰς τήν ἀραβικήν, εἷς μαθητής εἰς τήν ἀγγλικήν καί μία μαθήτρια εἰς τήν γαλλικήν.

Οἱ ἀπόφοιτοι ἐτραγούδησαν Ἰορδανικά πατριωτικά ᾄσματα καί ἐχόρευσαν παραδοσιακούς χορούς, τοσοῦτον μάλιστα καθ’ ὅσον ἡ τελετή ἀπονομῆς τῶν τίτλων συνέπεσε μέ τήν ἡμέραν τῆς ἐπετείου τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Ἰορδανίας.

Ἐπίσης ὡμίλησεν ἐκπρόσωπος τῶν γονέων τῶν ἀποφοίτων, τονίσας τό ἐκπαιδευτικόν ἔργον τοῦ Πατριαρχείου ἀπό τῆς ἀρχῆς τῆς ἱδρύσεως τοῦ κράτους τῆς Ἰορδανίας καί τήν προσφοράν αὐτοῦ εἰς τήν Ἰορδανικήν κοινωνίαν ἀνεξαρτήτως τάξεως ἤ θρησκεύματος.

Τούς προσφωνήσαντας ἐπεσφράγισεν ἡ προσφώνησις τοῦ Μακαριωτάτου, ἀναγνωσθεῖσα ἀραβιστί ὑπό τοῦ αἰδεσιμωτάτου π. Ἰμπραήμ Νταμπούρ, ἔχουσα ἑλληνιστί ὡς περίπου ἑξῆς:

«Ἐκφράζομεν τήν συγκίνησιν Ἡμῶν ἐπί τῇ παρουσίᾳ Ἡμῶν σήμερον εἰς μίαν τοιαύτην τελετήν, εἰς μίαν τοιαύτην συνάντησιν μετά τῶν διδασκάλων, τῶν γονέων καί κυρίως τῶν ἀποφοίτων. Ἡ τελετή αὐτή δηλώνει ὅτι οἱ ἀπόφοιτοι ἐπί σειράν 12 ἐτῶν μετέσχον εἰς τό δικαίωμα συμμετοχῆς τοῦ ἀνθρώπου εἰς τήν παιδείαν καί ἐφωδιάσθησαν ὑπό τοῦ σχολείου μέ τά ἀπαραίτητα ἐφόδια διά τήν εἴσοδον εἰς τόν ἀκαδημαϊκόν  χῶρον καί διά νά ἀποβοῦν ὠφέλιμοι καί χρήσιμοι εἰς τήν κοινωνίαν καί τήν πατρίδα αὐτῶν. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός λέγει: «Ὑμεῖς ἐστε τό φῶς τοῦ κόσμου», (Ματθ. 5,14). Τό φῶς τοῦτο εἶναι τό φῶς τοῦ προσώπου Του, τό φῶς τῆς ἀγάπης, τό φῶς τῆς συγγνώμης, τῆς συνδιαλλαγῆς. Τό Πατριαρχεῖον ἡμῶν δεσμεύεται νά συνεχίσῃ τήν παροχήν παιδείας, διά νά προσφέρῃ αὐτήν εἰς τούς μαθητάς, τήν κοινωνίαν, τό κράτος τῆς Ἰορδανίας, διά τό ὁποῖον εὐχόμεθα ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου τῆς ἀνεξαρτησίας αὐτοῦ σήμερον εἰρήνην, εὐημερίαν, ἀσφάλειαν καί πρόοδον μέ τήν σοφήν διακυβέρνησιν τοῦ Μεγαλειοτάτου Βασιλέως Ἀμπντάλλα Β’. Τάς εὐχαριστίας καί τήν εὐαρέσκειαν Ἡμῶν ἐκφράζομεν πρός τόν Ἱερομόναχον Ἀρχιμανδρίτην π. Ἰννοκέντιον καί τόν συνεργάτην αὐτοῦ κ. Ἐδουάρδον Σμεράτ».

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐκλήθη ἐπί τοῦ βήματος καί παρουσίᾳ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰννοκεντίου καί τοῦ κ. Ἐδουάρδου Σμεράτ ἐπέδωσεν εἰς ἕνα ἕκαστον τῶν ἀποφοίτων τόν τίτλον αὐτοῦ.

Εἰς τόν καθηγητήν κ. Μᾶρκον Ἀμπάζη, καθηγητήν τοῦ σχολείου ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ ἐπεδόθη τιμητική ἀναμνηστική πλακέττα.

Εἰς τόν Μακαριώτατον ἐπεδόθη εὐχαριστιακή ἀναμνηστική πλακέττα. Ἡ τελετή ἔκλεισε μέ τόν Ἐθνικόν Ὕμνον τῆς Ἰορδανίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας