1

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΔΙΟΔΩΡΟΣ Α’» ΕΙΣ ΑΜΜΑΝ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ

Θερμή ὄντως ἐπεφυλάχθη ὑποδοχή εἰς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον Γ’ καί τήν συνοδείαν Αὐτοῦ ἐκ τοῦ Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου καί Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Γέροντος Ἀρχιγραμματέως καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Φιλουμένου πρό τῆς πύλης τοῦ Ὀρθοδόξου «Νάντι» / Orthodox-Club / Ὀρθοδόξου Λέσχης, εἰς Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας. Εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Λέσχης ταύτης ἔλαβε χώραν ἡ τελετή ἀπονομῆς τῶν τίτλων τοῦ σχολείου τοῦ Πατριαρχείου «Διόδωρος Α’». Μαθηταί τοῦ σχολείου τούτου, προπορευομένου τοῦ Διευθυντοῦ τῶν σχολείων τοῦ Πατριαρχείου κ. Ἐδουάρδου Σμεράτ, προϋπήντησαν καί συνώδευσαν τόν Μακαριώτατον διά τυμπάνων καί μουσικῶν ὀργάνων εἰς τήν ἐσωτέραν αὐλήν τῆς Λέσχης. Ἐνταῦθα ὑπεδέχθησαν Αὐτόν ὁ Ἐπόπτης τῶν ἀραβοφώνων σχολείων τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἰορδανίαν Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Ἰννοκέντιος. Τήν τελετήν ἐτίμησαν διά τῆς παρουσίας αὐτῶν ὁ Ἕλλην Πρέσβυς εἰς Ἰορδανίαν κ. Ἡρακλῆς Ἀστεριάδης καί ὁ Κύπριος Πρέσβυς κ. Πέτρος Εὐτυχίου,  ὁ Ἐπιθεωρητής τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἰορδανίας κ. Ἀβδούλ Ματζίντ Ἀμπάντη, ἱερεῖς, προύχοντες καί διακεκριμέναι προσωπικότητες τοῦ ποιμνίου.

Ἡ τελετή ἤρξατο διά τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου τῆς Ἰορδανίας καί τοῦ ὅρκου διά πίστιν εἰς τόν Θεόν καί ἐντιμότητα πρός τόν ἄνθρωπον καί τήν κοινωνίαν κατά τήν παράδοσιν τῆς παρακαταθήκης τῆς Σχολῆς ἀπό τούς ἀποφοίτους τοῦ ἔτους τούτου πρός τούς τελειοφοίτους τοῦ ἑπομένου σχολικοῦ ἔτους.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Διευθυντής τῶν σχολείων κ. Ἐδουάρδος Σμεράτ συνεχάρη τόν βασιλέα τῆς Ἰορδανίας Ἀμπντάλα Β’ διά τόν ὑπ’ αὐτοῦ ὁρισμόν ὡς διαδόχου τοῦ Θρόνου τοῦ Χασημιτικοῦ βασιλείου τῆς Ἰορδανίας τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Χουσεΐν Ἴμπν Ἀμπντάλα. Ἐπίσης ηὐχαρίστησε τόν Πατριάρχην διά τήν τιμητικήν παρουσίαν Αὐτοῦ καί τήν ὑποστήριξιν εἰς τά σχολεῖα τῆς Ἰορδανίας, ἥτις ἔχει ὡς συνέπειαν τήν καλλίστην θέσιν τῶν σχολείων τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν χάρτην τῶν ἰδιωτικῶν σχολείων τῆς Ἰορδανίας καί τάς ἐπιδόσεις τῶν μαθητῶν τοῦ σχολείου τῆς Μαδηβᾶς εἰς τήν Ἀγγλικήν γλῶσσαν ἐν συνεργασίᾳ μέ τό Βritish Council καί τῶν μαθητῶν τοῦ σχολείου «Διόδωρος Α’» εἰς τήν Γαλλικήν Πρεσβείαν εἰς Ἀμμάν.

Ἡ τελετή ἦτο ὠργανωμένη μέ πολλήν καλαισθησίαν μέχρι καί τάς λεπτομερείας αὐτῆς. Πατριωτικά ᾄσματα τῆς Ἰορδανίας, ψαλέντα ὑπό τῶν μαθητῶν καί παραδοσιακοί χοροί, ἐκτελεσθέντες ὑπ’ αὐτῶν, ἐδημιούργησαν πνεῦμα ἐλπίδος, χαρᾶς καί αἰσιοδοξίας.

Ἐκπρόσωποι τῶν ἀποφοίτων ὡμίλησαν  εἰς τήν ἀραβικήν, ἀγγλικήν καί γαλλικήν γλῶσσαν.

Οὗτοι ηὐχαρίστησαν τούς καθηγητάς αὐτῶν διά τήν μετάδοσιν εἰς αὐτούς ἀρχῶν ἐντιμότητος, ἀγάπης, ἀμοιβαίας συγχωρήσεως καί σεβασμοῦ τοῦ πλησίον καί τούς γονεῖς αὐτῶν διά τήν φροντίδα, ἀγάπην καί ὑποστήριξιν εἰς τήν παιδείαν αὐτῶν.

Ἐν συνεχείᾳ ἠκολούθησεν ὁ λόγος τοῦ Μακαριωτάτου. Εἰς τοῦτον ὁ Μακαριώτατος ἐξέφρασε τήν συγκίνησιν καί εὐχαρίστησιν Αὐτοῦ διά τήν παρουσίαν εἰς τοιαύτην τελετήν καί  τήν ἱκανοποίησιν Αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἐπιτελουμένου ἔργου τῆς παιδείας εἰς τό σχολεῖον. Τό ἔργον τοῦτο, εἶπε, ἀναπτύσσει τήν ἐλευθέραν προσωπικότητα τοῦ μαθητοῦ, σεβομένην τόν ἄνθρωπον καί ἀγαπῶντα τήν πατρίδα αὐτοῦ, εἰς τήν περίπτωσιν δέ ἡμῶν τήν ἀγαπητήν πατρίδα ἡμῶν Ἰορδανίαν, εὐνομουμένην ὑπό τοῦ βασιλέως Ἀμπντάλα Β’.

Ἡ παιδεία, εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, ἀνοίγει τόν ὁρίζοντα τοῦ ἀνθρώπου καί παρέχει αὐτῷ τήν γνῶσιν ὡς ἐφόδιον καί μέσον προσφορᾶς αὐτοῦ εἰς τήν κοινωνίαν. Ἡ Ἰορδανία, δημοκρατουμένη χώρα, εἰς τήν ὁποίαν ζοῦν ἐν ἰσότητι μουσουλμᾶνοι καί χριστιανοί, ὁδεύει εἰς τήν ὁδόν τῆς προόδου καί τῆς εὐημερίας. Τό Πατριαρχεῖον ὡς καθίδρυμα Ρωμαϊκόν Ὀρθόδοξον, τό ἀρχαιότατον χριστιανικόν καθίδρυμα τῆς Ἁγίας Γῆς, συμβάλλει εἰς τήν εἰρηνικήν ταύτην συμβίωσιν καί πρόοδον καί φιλοδοξεῖ νά ἐκπληρώσῃ τήν ἐντολήν τοῦ Κυρίου: «ὑμεῖς ἐστε τό ἅλας τῆς γῆς». Ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τόν Ἀρχιμανδρίτην Ἰννοκέντιον καί τόν κ. Ἐδουάρδον Σμεράτ διά τάς καταβαλλομένας ὑπ’ αὐτῶν προσπαθείας διά τήν πρόοδον τῶν σχολείων τοῦ Πατριαρχείου καί τόν Ὑπουργόν Εἰδικῆς Παιδείας τῆς Ἰορδανίας κ. Ἀβδούλ Ματζίντ Ἀμπάντη διά τήν παρουσίαν αὐτοῦ εἰς τήν τελετήν.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν ἑνί ἑκάστῳ τῶν ἀποφοίτων τόν τίτλον αὐτοῦ καί ἑνί ἑκάστῳ τῶν διακριθέντων εἰς τήν διδασκαλίαν τῆς Γαλλικῆς γλώσσης τό τιμητικόν δίπλωμα Delf.

Εἰς τόν ἀντιπρόσωπον τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἰορδανίας, Ὑπεύθυνον τῆς Εἰδικῆς Ἐκπαιδεύσεως, κ. Ἀβδούλ Μαζίντ Ἀμπάτη, ἐπέδωσε τήν πλακέταν τοῦ σχολείου. Eἰς τόν κ. Χάλιντ Χανταντίν, καθηγητήν ὑπηρετήσαντα εὐόρκως ἐπί εἰκοσαετίαν, ἐπέδωσε τιμητικόν δῶρον.

Εἰς τόν Μακαριώτατον ἐν τέλει ἐπέδωσεν ἡ Σχολή τήν τιμητικήν πλακέταν αὐτῆς.

κ τς ρχιγραμματείας