1

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Τρίτην, 29ην Ἰουλίου/ 11ην Αὐγούστου 2015, ὁ κ. Χετζάμπη Ἀλτζάμπρα καί ὁ κ. Κιφάχ Μπαρακάτ, ὑπεύθυνοι διά τάς σχέσεις τῶν Παλαιστινίων τῶν Κατεχομένων περιοχῶν καί τοῦ Ἰσραηλινοῦ Στρατοῦ, συνοδευόμενοι ὑπό τοῦ ἐν Βηθλεέμ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

Τούτους ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἐγένετο ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῶν ἀπό τῶν ἡμερῶν τοῦ Ὀμάρ Χατάμπ καί τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ἁγίου Σωφρονίου δημιουργηθεισῶν καλῶν σχέσεων μεταξύ Πατριαχείου καί Ἰσλαμικοῦ κράτους, εἰς τό πλαίσιον τοῦ ὁποίου ἀπεδόθησαν ἐλευθερίαι ἐξασκήσεως τῶν θρησκευτικῶν ὑποχρεώσεων τῶν Χριστιανῶν.

Αἱ ἀγασταί αὐταί σχέσεις συνεχίζονται καί σήμερον εἰς τήν περιοχήν τῆς Βηθλεέμ καί εἰς ἄλλας περιοχάς τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους.

Εἰς τούς ἐπισκέπτας τούτους ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμε ἐνθύμιον- ὁμοίωμα τῆς Ἱερουσαλήμ καί ηὐχήθη καλήν συνέχειαν τῆς ἀγαστῆς συνεργασίας πρός ὄφελος τῶν Παλαιστινίων πολιτῶν, Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/Y-tkRD2c6RE