1

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 24ης Ἰουλίου / 6ης Αὐγούστου 2022, εἰκοσαμελής ὁμάς ἐκπροσώπων τῶν Ἑλληνορθοδόξων Προσκόπων τῆς περιοχῆς τῆς Ἰόππης καί ὅλου τοῦ Ἰσραήλ ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ἡγετικήν ταύτην ἀντιπροσωπείαν ὑπό τόν Ἀρχηγόν αὐτῶν κ Δαυΐδ Μανσούρ ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος  μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, παρουσίᾳ Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν τοῦ π. Ἀΐσσα Μοῦσλεχ καί ηὐλόγησε τάς γυμναστικάς, ἀθλητικάς καί κοινωνικάς δραστηριότητας αὐτῶν καί ὑπεγράμμισε τήν σημασίαν τοῦ συνδέσμου αὐτῶν μετά τοῦ Πατριαρχείου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας