1

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Ε.Σ. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τήν Παρασκευήν, 30ήν Ὀκτωβρίου/12ην Νοεμβρίου 2010, ὁμάς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ (Γ.Ε.Σ.), ἀποτελουμένη ἐκ τοῦ Ταξιάρχου κ. Ἀλκιβιάδου Στεφανῆ καί τοῦ Ἀντισυνταγματάρχου κ. Θεοδώρου Ἀθανασοπούλου μετά συνοδείας ἐκπροσώπου τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας εἰς Τέλ-Ἀβίβ ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεώς αὐτῆς εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ.

Ὁμιλοῦντες εἰς τόν ἐνθέρμως ὑποδεχθέντα τούτους Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον οἱ ἐν λόγῳ ἐκπρόσωποι, εἶπον Αὐτῷ ὅτι θεωροῦν βαθυτάτην θρησκευτικήν καί ἐθνικήν αὐτῶν ὑποχρέωσιν νά ἐπισκεφθοῦν τόν Πανάγιον Τάφον καί τό Πατριαρχεῖον.

Ὁ Μακαριώτατος καλωσορίζων τούτους, ὡμίλησε περί τοῦ ρόλου τοῦ Πατριαρχείου ὡς θεματοφύλακος τῆς κληρονομίας τοῦ γένους τῶν Ρωμαίων εἰς τούς Ἁγίους Τόπους καί ὡς φιλοξενοῦντος τούς κατά χιλιάδας ἀφικνουμένους προσκυνητάς καί μυοῦντος τούτους εἰς τό πρόσωπον καί τήν διδασκαλίαν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πρός θεραπείαν, ἁγιασμόν καί σωτηρίαν. «Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «δραστηριοποιεῖται ἐπί πλέον εἰς τόν κοινωνικόν καί φιλανθρωπικόν τομέα καί εἰς τήν εἰρηνευτικήν διαδικασίαν καί τόν διαθρησκευτικόν διάλογον».

Οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Γ.Ε.Σ. προσέφερον εἰς τόν Μακαριώτατον τό ἔμβλημα τοῦ Γ.Ε.Σ. ἐξ ὀνόματος τοῦ κ. Φράγκου Φραγκούλη, ζητοῦντες τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ διά τό ἔργον τῆς προστασίας τῆς Πατρίδος.

Ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς αὐτούς τό βιβλίον τοῦ κ. Βοκοτοπούλου περί τῶν εἰκονογραφημένων χειρογράφων τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης καί τό μετάλλιον τό κοπέν ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῶν 2.000 ἐτῶν ἱστορίας τοῦ Πατριαρχείου.

Λαβόντες τάς εὐλογίας ταύτας οἱ ἐν λόγῳ παράγοντες τοῦ Γ.Ε.Σ. κατηυθύνθησαν πρός τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως διά προσκύνησιν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder