1

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝ ΡΑΜΑΛΛΑ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό Σάββατον, 17ην /30ήν Ἀπριλίου 2011, δεκαμελής ἀντιπροσωπεία τῆς ἐν Ραμάλλᾳ Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, διά νά συγχαρῇ τόν Μακαριώτατον καί τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα.Τήν ἀντιπροσωπείαν ταύτην ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, λέγων ὅτι ἡ ἑορτη τοῦ Πάσχα ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν, ὡς ἑορτή τῆς μνήμης τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ὑπενθυμίζει εἰς ἡμᾶς τήν ἀναγέννησιν καί τήν ἐλευθερίαν.

Οἱ ἀντιπροσωπεύοντες τήν Α. Ἐξοχότητα τόν Πρόεδρον τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς κ. Μαχμούντ Ἀμπᾶς-Ἀμποῦ Μάζεν, συνεχάρησαν τόν Μακαριώτατον ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα, τήν ὁποίαν, ὡς εἶπον, βλέπουν ὡς ἑορτήν ὅλων τῶν κατοίκων τῆς Ἱερουσαλήμ, ὡς ἑορτήν συνυπάρξεως, συνδιαλλαγῆς, συνεργασίας καί κοινῆς ὠφελείας.

Καλωσορίζων τούτους ὁ Μακαριώτατος εἶπεν ὅτι: «Εἶναι ἰδιαιτέρα χαρά Ἡμῶν νά ὑποδεχώμεθα τήν ἀντιπροσωπείαν  τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς, ἀποτελουμένην ἐκ τοῦ Μουφτῆ τῶν Ἱεροσολύμων κ. Μουχάμαδ Χσέν,  τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Διβανίου κ. Χσέν  Ἰλ Ἄραζ, τῆς Ὑπουργοῦ Τουρισμοῦ κ. Χουλούδ Νταϋέμπες, τοῦ Νομάρχου τῶν Ἱεροσολύμων κ. Ἀδνάν Χουσέϊνη, τοῦ κ. Ἤσσα Κασισίγιε καί ἄλλων.

«Ὑποδεχόμεθα ὑμᾶς», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «εἰς τήν ἑορτήν ἡμῶν, τήν ὁποίαν βλέπομεν καί ὡς ἑορτήν τοῦ Παλαιστινιακοῦ λαοῦ καί δή αὐτοῦ τῶν Ἱεροσολύμων. Βλέπομεν τήν ἐπίσκεψιν ὑμῶν ὡς οὐχί ὡς τυπικήν ἀλλ’ ὡς οὐσιαστικήν, συνεχίζοντες τήν ἀμοιβαίαν συνύπαρξιν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γῇ Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων. Ὡς ὑμεῖς προσπαθεῖτε νά διατηρήσητε τόν Ἰσλαμικόν χαρακτῆρα τῶν Ἱεροσολύμων καί ἡμεῖς προσπαθοῦμεν νά διατηρήσωμεν τόν Χριστιανικόν αὐτῆς χαρακτῆρα. Τό καθῆκον τοῦτο ἐκληρονομήσαμεν ἀπό τούς προκατόχους ἡμῶν Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων, Πατριάρχην Ἱεροσολύμων Σωφρόνιον καί Χαλίφην Ὀμάρ Χατάμπ. Ἡ ἀναφορά μας εἰς τοῦτο τό γεγονός δέν εἶναι μόνο ἱστορική. Εἶναι ἀναφορά εἰς  παρακαταθήκην παραληφθεῖσαν, διά βίωσιν καί ἀξιοποίησιν καί συνέχισιν. Ὁ σκοπός τοῦ Πατριαρχείου εἶναι  θρησκευτικός. Ἀπευθύνει μήνυμα εἰρήνης καί συνυπάρξεως. Ἑορτή τοῦ Πάσχα σημαίνει εἰρήνην. Ἡμεῖς παρακαλοῦμεν τόν Θεόν νά φέρῃ εἰρήνην καί δικαιοσύνην καί ἀνεξαρτησίαν εἰς τό Παλαιστινιακόν λαόν. Χαιρόμεθα ἰδιαιτέρως διά τάς ἐξελίξεις συμφιλιώσεως τοῦ διχασμένου Παλαιστινιακοῦ λαοῦ. Ἐπαινοῦμεν ὅλας τάς προσπαθείας τοῦ Προέδρου κ. Μαχμούντ Ἀμπᾶς-Ἀμποῦ Μάζεν καί τῆς Κυβερνήσεως αὐτοῦ. Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος λέει ὅτι ἡ γλυκυτέρα λέξις εἶναι ἡ εἰρήνη. Τῆς εἰρήνης προηγεῖται ὁ σταυρός. Ἡμεῖς ὄπισθεν τοῦ σταυροῦ βλέπομεν τήν Ἀνάστασιν. Ἡμεῖς θεωροῦμεν ὡς ἱερούς τόπους ὄχι μόνον τούς Χριστιανικούς, ἀλλά καί τους Μουσουλμανικούς καί Ἰουδαϊκούς. Διά τοῦτο ἐννοοῦμεν τήν εἰρήνην εἰς τό πλαίσιον δύο κρατῶν, δύο λαῶν καί τριῶν θρησκειῶν. Μεταφέρετε εἰς τόν Ἐξοχώτατον Πρόεδρον ὅτι ἡμεῖς καταβάλλομεν κάθε προσπάθειαν διά τήν διατήρησιν τοῦ καθεστῶτος τούτου. Εὐχόμεθα ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ νά φέρῃ τήν ἀνάστασιν τοῦ Παλαιστινιακοῦ λαοῦ. Χριστός ἀνέστη! Εἰρήνη ἡμῖν».

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder