1

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗ ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ

Ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια κατ’ ἐντολὴν τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ’  θὰ ἀποσταλεῖ τὶς προσεχεῖς ἡμέρες στὸ δοκιμαζόμενο ἄμαχο πληθυσμὸ τῆς Γάζας.

Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ἀποτελεῖ πράξη ἔμπρακτης συμπαράστασης πρὸς τοὺς πονεμένους ἀνθρώπους τῆς περιοχῆς τῆς Γάζας.

Οἱ Θρησκευτικοὶ ἡγέτες τῆς Ἁγίας Γῆς γιὰ τὴ Γάζα

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ΄ καὶ οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς μὲ κοινὸ ἀνακοινωθὲν ζητοῦν, τὴν ἄμεση κατάπαυση τοῦ πυρὸς στὴ λωρίδα τῆς Γάζας.

Ἀπευθυνόμενοι στοὺς ἡγέτες τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τῆς Παλαιστίνης τοὺς καλοῦν νὰ σταματήσουν κάθε πολεμικὴ ἐνέργεια, ἐνῶ παράλληλα κάνουν ἔκκληση πρὸς τὴ διεθνῆ κοινότητα νὰ ἀναλάβει ἄμεσα δράση προκειμένου νὰ σταματήσει ὁ ἀλληλοσπαραγμὸς ποὺ προκάλεσε ἑκατοντάδες θύματα ἀνάμεσά τους καὶ πολλὰ παιδιά.

Ἀκόμα οἱ ἡγέτες τοῦ Χριστιανισμοῦ Πατριάρχες καὶ Ἀρχιεπίσκοποι (Ἑλληνορθόδοξος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος Γ΄, ὁ Καθολικὸς Πατριάρχης κ. Φουᾶν Τουὰλ καὶ ὁ Ἀρμένιος Πατριάρχης κ. Τορκὸμ Γ΄) ἐκφράζουν τὴ βαθύτατη θλίψη τους καὶ τὸν ἀποτροπιασμό τους γιὰ τὸ νέο κύκλο βίας, τὶς καταστροφές, τὴν αἱματοχυσία οἱ ὁποῖες ἐπιτελοῦνται στὴ λωρίδα τῆς Γάζας σὲ μία περίοδο ποὺ χρονικὰ συμπίπτει μὲ τὸν ἑορτασμὸ τῆς Γέννησης τοῦ Βασιλιᾶ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης.

Ἐπίσης οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀποκηρύσσουν τὶς συνεχιζόμενες ἐχθροπραξίες, ὅλες τὶς μορφὲς βίας καὶ ζητοῦν ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς ἡγέτες τῶν δυὸ πλευρῶν νὰ ἀρθοῦν στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ νὰ σταματήσουν ἄμεσα κάθε πράξη βίας ἡ ὁποία σκορπίζει καταστροφὴ καὶ τραγωδία.

Ἀκόμη καλοῦν τὴ διεθνῆ κοινότητα νὰ ἐπέμβει ὥστε νὰ σταματήσει ἡ ροὴ αἵματος ἀθώων ἀνθρώπων, νὰ ἐργασθοῦν σκληρὰ καὶ δυνατὰ γιὰ τὴν ἐξεύρεση μίας βιώσιμης καὶ περιεκτικῆς λύσης βασισμένη στὶς διεθνεῖς συνθῆκες καὶ ψηφίσματα.

Συνεχίζοντας ἐπισημαίνουν πὼς «Πιστεύουμε ὅτι ἡ συνέχιση τῆς αἱματοχυσίας καὶ τῆς βίας δὲν θὰ ὁδηγήσουν σὲ εἰρήνη καὶ Δικαιοσύνη ἀλλὰ θὰ καλλιεργοῦν τὴ διαμάχη μεταξὺ τῶν λαῶν. Ὑψώνουμε τὶς προσευχές μας στὸν Ἄρχοντα τῆς εἰρήνης νὰ ἐμπνεύσει τὶς ἀρχὲς καὶ αὐτοὺς ποὺ λαμβάνουν τὶς ἀποφάσεις ἀπὸ τὶς δυὸ πλευρές, νὰ συμβάλλουν ὥστε νὰ δοθεῖ τέλος στὴν παροῦσα τραγικὴ κατάσταση στὴ λωρίδα τῆς Γάζας. Προσευχόμαστε γιὰ τὰ θύματα, γιὰ τοὺς πληγωμένους στὴν καρδιά» καὶ καταλήγουν λέγοντας «Ὁ Κύριος ἂς δώσει παρηγοριὰ καὶ ὑπομονὴ σὲ ὅσους ἔχασαν ἀγαπημένους. Σὲ ὅσους ζοῦν μὲ πανικὸ καὶ φόβο νὰ τοὺς εὐλογήσει μὲ ἠρεμία καὶ ἀληθινὴ εἰρήνη».

Τέλος νὰ ἀναφερθεῖ πὼς μὲ ἐντολὴ τοῦ Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου, τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων ἀπέστειλε στὴν Γάζα ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια πρὸς ἀνακούφιση τῶν πληγέντων.

Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν Ἑλλάδι

Γραφεῖον Τύπου