1

ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΜΠΙΡΖΕΤ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ

Ἐντός συντόμου χρονικοῦ διαστήματος θά τεθῇ ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ προγραμματιζομένου νά ἀνεγερθῇ εἰς τήν πόλιν Μπιρζέτ της Δυτικής Όχθης του Ιορδάνη Ποταμού, σχολείου – Νηπιαγωγείου, Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου, ἐπιχορηγηθέντος ἤδη χρηματικῶς ἀρχικῶς δι’ ἑνός ἐκατομμυρίου (1.000.000) Εὐρώ ὑπό τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. 

Εἰς τοῦτο συνέβαλε τά μέγιστα ἡ Ἀναπληρωτής Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου. Τό σχολεῖον τοῦτο ἔρχεται νά καλύψῃ σημαντικόν κενόν εἰς τήν ἐκπαίδευσιν τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder