1

ΑΝΑΚΤΗΣΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ ΕΝ Τῼ ΚΕΝΤΡΙΚῼ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙῼ

Βάσει τῆς Ἐκκλησιαστικῆς τάξεως καί σχετικῆς ἀποφάσεως τοῦ Ἰσραηλινοῦ Δικαστηρίου ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ καί ἡ περί Αὐτόν Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης, ἀποκατέστησαν εἰς τήν κανονικήν αὐτῆς λειτουργίαν, χθές, 14/27ην Μαρτίου 2008, τήν ἐντός τοῦ Πατριαρχείου Ἐκκλησίαν τῆς Ἁγίας Θέκλης καί τά πέριξ αὐτῆς προσκείμενα οἰκήματα, τά ὁποῖα αὐθαιρέτως, βιαίως, παρανόμως καί ἀντικανονικῶς κατεῖχε καί ἐχρησιμοποίει ὁ πρῴην Πατριάρχης  Εἰρηναῖος, ὁ ὁποῖος οὐδόλως ἐθίγη εἰς τήν προσωπικήν του κατοικίαν.

Ταῦτα  πρός  ἄρσιν  παρεξηγήσεων  ἐκ   παραπληροφορήσεως καί διαστροφῆς τῶν ἀντικειμενικῶν γεγονότων καί ἀποκαταστάσιν τῆς  ἀληθείας  καί  τῆς Ἐκκλησιαστικῆς τάξεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου

Ἱεροσολύμων