1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Τό προσωπικόν τοῦ ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου ἐνημερώνει τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς τῶν Ἁγίων Τόπων ὅτι δέν εἶναι ὑπεύθυνον, διά νά δίδῃ πληροφορίας διά τήν φιλοξενίαν αὐτῶν εἰς δωμάτια εἰς τό Πατριαρχεῖον ἤ εἰς Ἱεράς Μονάς αὐτοῦ. Ὑπεύθυνοι εἶναι οἱ ταξιδιωτικοί πράκτορες, οἱ ἀναλαμβάνοντες τάς προσκυνηματικάς περιηγήσεις . Παρακαλοῦνται διά τοῦτο οἱ εὐλαβεῖς προσκυνηταί, ὅπως μή ἀπευθύνωνται εἰς τό προσωπικόν τοῦ Ἱστοχώρου διά τό θέμα τοῦτο.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας