1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν ἐντοπίων ἑλληνορθοδόξων ἡμῶν πιστῶν, τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν καί τῶν ταξιδιωτικῶν γραφείων αὐτῶν ὅτι κατά τήν πρωΐαν τῆς ἡμέρας τοῦ Μεγάλου Σαββάτου δέν θά ἐπιτραπῇ ἡ πρόσβασις εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως διά τήν τελετήν τοῦ Ἁγίου φωτός ἀπό τoῦ Πατριαρχείου, διά τῆς Χριστιανικῆς ὁδοῦ ἐξωτερικῶς ἤ τῶν βαθμίδων τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ἐσωτερικῶς, ἀλλά διά τῆς ὁδοῦ, ἡ ὁποία ἀρχίζει ἀπό τήν Πύλην τοῦ Δαβίδ καί διά τῆς ἀγορᾶς τοῦ Εὐθυμίου-Δαμπάγα-Μουριστάν, καταλήγει εἰς τήν Ἀνατολικήν Πύλην τῆς Αὐλῆς τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.  Εἰς τήν ἰδίαν Πύλην δύναται νά φθάσῃ τις καί ἀπό τοῦ τέλους τῆς ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου.

Παρακαλοῦνται, ὅθεν, οἱ ὀρθόδοξοι ἡμῶν πιστοί τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων, οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν Κοινοτήτων ἡμῶν, οἱ ἐρχόμενοι ἵνα λάβωσι τό Ἅγιον φῶς καί οἱ εὐλαβεῖς προσκυνηταί μετά συνοδείας καί βοηθείας τῶν πρακτόρων αὐτῶν, νά ἀκολουθοῦν τήν ὑποδειχθεῖσαν ὡς ἄνω πορείαν, ἵνα μή ἀναμένωσιν ὥρας πρό τῶν ὁδοφραγμάτων, ἐμποδιζόμενοι ὑπό τῆς Ἀστυνομίας, ἀλλ’ εἰσέρχωνται ἐγκαίρως εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Οἱ θέλοντες νά εἰσέλθουν εἰς τό Πατριαρχεῖον ἤ τό Κεντρικόν Μοναστήριον καί νά παραμείνουν εἰς αὐτό χωρίς νά κατέλθουν δι’ αὐτοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ὀφείλουν νά λέγουν τοῦτο εἰς τήν Ἀστυνομίαν παρά τά ὁδοφράγματα,  ὅταν ἐρωτῶνται, διά νά τούς ἐπιτραπῇ ἡ εἴσοδος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

τοῦ Ἑλληνορθοδόξου

Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων

Τετάρτη πρό τῶν Βαΐων, 2008.