1

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΝ Τῌ ΑΓΙᾼ ΒΗΘΛΕΕΜ

Τό Σάββατον 7/20 Δεκεμβρίου 2008 ἐτελέσθη Μικρός Ἁγιασμός ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τό ἀνακαινισθέν Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου παρά τήν Βασιλικήν τῆς Βηθλεέμ καί τάς ἀνακαινισθείσας αἰθούσας εἰς τό Μοναστήρι. Τό Παρεκκλήσιον καί αἱ αἴθουσαι ἀνεκαινίσθησαν φροντίδι καί τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου ἐπί ἑπτά ὁλοκλήρους μῆνας, δι’ ἐξόδων τοῦ Προσκυνήματος τῆς Ἁγίας Βηθλεέμ. Διά τό σημαντικόν τοῦτο γεγονός διά τό Προσκύνημα καί τήν Μονήν, ἐτελέσθησαν ἐγκαίνια τῶν αἰθουσῶν. Ὁ Μακαριώτατος, δηλαδή, μετά τόν ἁγιασμόν ἔκοψε κορδέλλαν διά τήν εἴσοδον ἀπό τό Προσκύνημα πρός τήν Μονήν καί ἀπεκάλυψε τήν ἀνηρτημένην ἐπιγραφήν ἀνακαινίσεως. Μετά τήν μικράν τελετήν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ἐπιδειχθεῖσαν ἐμπιστοσύνην ἐν γένει, καθώς καί διά τήν διαχείρισιν τῶν χρημάτων τοῦ Προσκυνήματος ὑπ’ αὐτοῦ τοῦ Πατριαρχικοῦ ἐν Βηθλεέμ Ἐπιτρόπου. Ηὐχαρίστησεν ὡσαύτως τούς συνδραμόντας εἰς τό ἔργον τοῦτο, σιδηρουργούς, ἐπιπλοποιούς κ.λπ. καί προσέφερεν εἰς αὐτούς τιμητικόν εὐχαριστήριον μετάλλιον.

Παρέστησαν ἀρκετοί Ἁγιοταφῖται, ὁ Γέρων Δραγουμᾶνος, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐλευθερουπόλεως κ. Χριστόδουλος, ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς, Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, καί ἄλλοι, ὁ Ἐξοχώτατος Ὑπουργός κ. Ζιγιάντ Ἴλ Μπάντακ τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, ἡ Ἀστυνομία, ἐκπρόσωποι ξένων Δογμάτων, ὁ Πρόεδρος καί Ἀντιπρόεδρος τῆς ἡμετέρας Ὀρθοδόξου Κοινότητος τῆς Βηθλεέμ, ἱερεῖς ἐκ τῶν περιχώρων καί πολλοί ἐκ τοῦ ποιμνίου ἡμῶν. Ἦτο τελετή συγκινητική καί σεμνή, ἀξία τοῦ γενομένου ἀνακαινιστικοῦ ἔργου. Εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου ἀπήντησεν ὁ Μακαριώτατος : «Ἡ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων μετά τοῦ Ποιμνίου αὐτῆς καί τῆς Ἀδελφότητος, χαίρει καί ἀγάλλεται ἐπί τοιούτῳ ἔργῳ, γενομένῳ ὑπό τῶν «ἀγαπώντων τήν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ» δι’ οὗ δοξάζεται τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί βοηθεῖται φιλανθρώπως ὁ ἄνθρωπος. Ἔργα ὡς τοῦτο μαρτυροῦν τήν διαχρονικήν παρουσίαν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί τήν προσφοράν αὐτῆς εἰς τήν γῆν ταύτην καί τήν πατρίδα ταύτην. Τό ἔργον τοῦτο, δηλονότι, ἀποτελεῖ βεβαίωσιν τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν. Εὐχαριστοῦμεν τούς Ἁγιοταφίτας Πατέρας διά τήν ἀνακαινιστικήν αὐτῶν προσφοράν τῶν τελευταίων ἐτῶν καί τήν ἱεραποστολικήν καί φιλανθρωπικήν τοιαύτην. Τοῦτο τό ἔργον ἀποτελεῖ μέρος τῆς ὑποχρεώσεώς μας νά συμβάλωμεν εἰς τήν ἀνακούφισιν τοῦ Παλαιστινιακοῦ Λαοῦ πολιτιστικῶς, ὑλικῶς καί ποικιλοτρόπως, νά συμβάλωμεν καί ἡμεῖς εἰς τήν συμφιλίωσιν καί εἰρήνην. Εὐχαριστοῦμεν τόν Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον, τούς Ἁγιοταφίτας Πατέρας, τόν παριστάμενον Ὑπουργόν τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας. κ. Ζιγιάντ Ἴλ Μπάντακ διά τήν βοήθειαν εἰς τήν ἔκδοσιν ἀδειῶν ἐργασίας, ἐπίσης τήν Ἀστυνομίαν καί τό Ποίμνιον ἡμῶν. Παρακαλοῦμεν τόν Ἐξοχώτατον κ. Ὑπουργόν, ὅπως μεταφέρῃ τάς εὐχάς Ἡμῶν εἰς τόν Ἐξοχώτατον Προέδρον Ἀμποῦ Μάζεν, τήν πρόσκλησιν Ἡμῶν διά τήν Ἑορτήν εἰς τούς χώρους τούτους καί τήν εὐχήν Ἡμῶν ὑπέρ τῆς κατά πάντα εὐημερίας τοῦ Παλαιστινιακοῦ Λαοῦ».

Μετά τόν Μακαριώτατον ὡμίλησεν ἐκπρόσωπος τῆς Νεότητος, ὑπογραμμίζων τήν προσφοράν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου πρός τήν νεότητα καί τό ποίμνιον.

Μετά ταῦτα προσεφέρθησαν πλούσια ἐδέσματα εἰς πάντας τούς παρισταμένους.

Ἐκ τοῦ Πατριαρχείου

ngg_shortcode_0_placeholder