1

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ π. ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ

Ἡ Γεραρά Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ἀναγγέλλει μετά λύπης Κυρίου, ἀλλά καί ἀναστασίμου ἐλπίδος, τήν εἰς Αὐτόν ἐκδημίαν τοῦ  ἀγαπητοῦ μέλους αὐτῆς πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰωακείμ Στρογγυλοῦ.

Ὁ π. Ἰωακείμ Στρογγυλός, γεννηθείς ἐν ἔτει 1950, καταγόμενος ἐκ Χίου, σπουδάσας Θεολογίαν καί Νομικήν, προσῆλθεν εἰς ὥριμον ἡλικίαν εἰς Ἱεροσόλυμα καί ἐνετάχθη εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα. Διετέλεσε καθηγητής τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς τῆς Ἁγίας Σιών καί ἀνέλαβε τό ἀνατεθέν αὐτῷ ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Διοδώρου ἔργον τῆς ἀναδείξεως τοῦ ἱστορικοῦ βιβλικοῦ χώρου ἔναντι τοῦ προσκυνήματος τῆς Ἀναλήψεως.

Τοῦτο μετά ζήλου καί ἐπιμελείας ἔφερεν εἰς πέρας, ἀνεγείρας ἱερόν ναόν τῆς Ἀναλήψεως μετ’ οἰκημάτων πέριξ  διά τήν φιλοξενίαν τῶν προσκυνητῶν.

Ὁ Κύριος ἐκάλεσεν αὐτόν εἰς τά θεῖα σκηνώματα, τήν Τετάρτην, 14/27-5-2009, παραμονήν τῆς Ἀναλήψεως, καθ’ ἥν ὥραν ἐδεξιοῦτο καί διηκόνει τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί τούς προσκυνητάς, μετά τόν Ἑσπερινόν εἰς τό προσκύνημα τῆς Ἀναλήψεως, ἐπιτρέψας αὐτῷ καρδιακήν προσβολήν, ἐξ αἰτίας τῆς ὁποίας, μετενεχθείς εἰς τό νοσοκομεῖον, δέν ἐπανεῦρε τάς αἰσθήσεις αὐτοῦ.

Ἡ νεκρώσιμος αὐτοῦ ἀκολουθία ἐψάλη ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως, τήν 3ην ὥραν ἀπογευματινήν, εἰς τόν ἀνεγερθέντα ὑπ’ αὐτοῦ ἱερόν Ναόν τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ’, συνιερουργούντων Αὐτῷ Ἀρχιερέων καί Ἱερέων καί συμπροσευχομένων πολλῶν μοναχῶν, μοναζουσῶν καί πλήθους πιστῶν. (βλ σύνδεσμο https://jerusalem-patriarchate.info/2009/05/27/682/ )

Ἡ Ἀδελφότης αὐτοῦ δέεται ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου πρός Κύριον διά τήν ἀνάπαυσιν  τῆς ψυχῆς αὐτοῦ.

Εἴη αἰωνία ἡ μνήμη αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder