1

ΑΙ ΩΡΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ.

Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 28ης Μαρτίου/10ης Ἀπριλίου 2015, ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Βασιλικαί Ὧραι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς ἀρχικῶς εἰς τό Πραιτώριον, ἔνθα καί ἡ Φυλακή τοῦ Χριστοῦ.

Τήν ἀκολουθίαν τῶν Ὡρῶν ἠκολούθησε πορεία ἀπό τοῦ Πραιτωρίου διά τῆς ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου πρός Γολγοθᾶν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους,  αἴροντος τόν Σταυρόν ἐπί τῶν ὥμων καί ἀκολουθοῦντος  ἀθρόου λαοῦ καί καταλήγουσα εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν.

Ἐνταῦθα, τοῦ Ναοῦ ἀνεῳγμένου ἤδη – δικαιώματι τῶν Ὀρθοδόξων -, ἀνεγνώσθησαν ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ καί πάλιν αἱ Ὧραι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, τῇ εὐλαβεῖ συμμετοχῇ εὐσεβοῦς ἀθρόου λαοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/9co-cigLLUo