1

ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Μ.Α. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7.9.2016.

Αἱ ἐργασίαι τῆς ἐν Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας Ὁλομελείας τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς Σ.Ε.Μ.Α. ἐσυνεχίσθησαν συμφώνως πρός τό ἐγκριθέν ὑπ᾽ αὐτῆς πρόγραμμα τήν Τετάρτην, 25ην Αὐγούστου / 7ην Σεπτεμβρίου 2016.

Αἱ ἀνακοινώσεις τῶν ὁμιλητῶν τήν πρωΐαν τῆς ἡμέρας ταύτης ἐπεκεντρώθησαν εἰς τάς προκλήσεις τάς ὁποίας εἰς τό πρόσφατον παρελθόν καί παρόν ἀντιμετωπίζουν οἱ Χριστιανοί εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν, εἰς τό χρέος αὐτῶν νά παραμείνουν εἰς τήν γῆν αὐτήν, γῆν γενέτειραν τοῦ Χριστιανισμοῦ καί ἐξ αὐτῆς νά δώσουν τήν μαρτυρίαν καί ἐπί τοπικοῦ ἐθνικοῦ καί διεθνοῦς ἐπιπέδου εἰς συνεργασίαν μετά τῶν Δυτικῶν Ἐκκλησιῶν καί τῆς Διασπορᾶς καί τόν διάλογον αὐτῶν μετά τῶν Μουσουλμάνων εἰς τά πλαίσια τῶν πολιτικῶν προκλήσεων τοῦ παρόντος καί δή τῶν ἀποφάσεων εἰς βάρος αὐτῶν.

 

Τήν μεσημβρίαν καί τήν ἑσπέραν τῆς ἡμέρας ταύτης ἠργάσθησαν καί διωρίσθησαν ὑπό τῆς Ὁλομελείας ταύτης Ἐπιτροπαί μέ θέματα τήν Στρατηγικήν καί τάς δραστηριότητας τοῦ Σ.Ε.Μ.Α. , τόν Οἰκουμενικόν διάλογον, τάς σχέσεις Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων, τά Μ.Μ.Ε. καί ἐπικοινωνίας, Διοικητικά καί Οἰκονομικά, τήν Τελικήν Δήλωσιν – τό Μήνυμα τῆς Ὁλομελείας, τό ὁποῖον ἅμα τῇ ἐγκρίσει αὐτοῦ τήν ἑπομένην ἡμέραν.

Πρό τῆς λήξεως τῆς ἀπογευματινῆς Συνελεύσεως ταύτης ἀπηυθύνθησαν χαιρετισμοί φιλοξενουμένων, μετόχων (partners) καί οἰκονομικῶν συμβούλων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.