1

ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 25/6/2016

Τό Σάββατον, 12ην /25ην  Ἰουνίου 2016, μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν Ἀλβανιστί ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γωνιᾶς, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς κλειστήν συνεδρίαν αὐτῆς ἠσχολήθη μέ τήν ἀποτελείωσιν τοῦ κειμένου «Αἱ σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μετά τοῦ λοιποῦ Χριστιανικοῦ κόσμου», μέ το ὁποῖον εἶχεν ἀσχοληθῆ καί τήν προηγουμένην ἡμέραν.

Μετά μακράν συζήτησιν, ἡ Σύνοδος κατέληξεν εἰς συμφωνίαν ἐπ’ αὐτοῦ καί παρέδωσεν τοῦτο εἰς τήν Γραμματείαν, διά τήν καταγραφήν τῶν τροποποιήσεων καί ἀκολούθως τήν ὑπογραφήν αὐτοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν αὐτήν συνεδρίαν ἡ Σύνοδος διεξῆλθε καί ἐπεκύρωσε τό  κείμενον, τό ὁποῖον θά ἀποτελέσῃ τήν «Ἐγκύκλιον» αὐτῆς καί μέ τό κείμενον τοῦ «Συντόμου Μηνύματος», κατόπιν ἐργασίας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου. Τό κείμενον τοῦ συντόμου, τούτου Μηνύματος θά ἀπαγγελθῇ τήν αὔριον εἰς τό Πατριαρχικόν Συλλείτουργον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Ἁγίου Παύλου μετά τό Εὐαγγέλιον.

Τό ἑσπέρας τῆς ἡμέρας ταύτης, παρουσίᾳ τοῦ τέως Βασιλέως τῆς Βουλγαρίας κ. Συμεών καί  τῶν Παρατηρητῶν τῶν ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὀργανισμῶν, ὡς ἀπεφασίσθη, παρουσίᾳ τῶν μελῶν τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης, ἔλαβε χώραν ἡ ἐκδήλωσις τῆς κατακλεῖδος τῶν ἐργασιῶν τῆς Μεγάλης Συνόδου ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, παρουσίᾳ, βεβαίως, καί τῶν Προκαθημένων τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τῶν συνοδῶν αὐτῶν Ἱεραρχῶν καί συμβούλων.

Τό ἑσπέρας ἔλαβε χώραν πολιτιστική ἐκδήλωσις ὑπό τοῦ Τάγματος τοῦ «Ἁγίου Ἀνδρέου» καί τῶν Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Ἀμερικῇ εἰς τό Φρούριον Φιρκάς – Ναυτικόν Μουσεῖον Χανίων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.