1

ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ.

Συμφώνως πρός τήν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων αἱ κυρίως ἑορταί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου εἶναι τριήμεροι, ἀπό 4ης-6ης / 17ης-19ης Δεκεμβρίου 2011. Κατά τάς ἡμέρας αὐτάς ἑορτάζεται ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου καί τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ.

Α. Ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου ἡμῶν Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ ἑωρτάσθη τό Σάββατον, 4ην/17ην Δεκεμβρίου 2011, εἰς τό παρεκκλήσιον ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ. Εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦτο εἰς τό νοτιοδυτικόν καί ὑψηλόν μέρος τῆς Μονῆς δεικνύεται τό ἀσκητήριον καί ὁ τάφος αὐτοῦ. Εἰς τοῦτο τό πτωχικόν καί ἀπέρριτον ἀσκητήριον ὁ μέγας θεολογικός καί μουσικός νοῦς ἔγραψε καί τούς θεολογικωτάτους καί ἐμμελεστάτους δογματικούς ὕμνους, τούς ὑμνολογοῦντας τό μυστήριον τῆς Ἁγίας Τριάδος καί τῆς θείας διά Χριστοῦ καί ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι οἰκονομίας τοῦ Πατρός διά τήν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Εἰς τοῦτο τό παρεκκλήσιον ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Ἀρχιερέως τοῦ Πατριαρχείου, τοῦ ἐλθόντος διά τούς τριημέρους ἑορτασμούς Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Πνευματικοῦ τῆς Μονῆς ὁσιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐδοκίμου, τοῦ Προϊσταμένου τοῦ προσκυνήματος τῶν Ποιμένων Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου καί τοῦ ἱεροδιακόνου π. Μακαρίου.

Τῆς θείας Λειτουργίας μετέσχον μοναχοί, Ἕλληνες προσκυνηταί καί ἐντόπιοι Ἀραβόφωνοι ἐκ τῆς περιοχῆς Βηθλεέμ καί Γαλιλαίας.

Β. Διά τήν ἑορτήν τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου ἐτελέσθη ὁλονύκτιος ἀγρυπνία μεθ’ Ἑσπερινοῦ, ἀρτοκλασίας καί θείας Λειτουργίας εἰς τό Καθολικόν τῆς Μονῆς ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, εἰς τό ὁποῖον καί φυλάσσεται ἀπό τοῦ 1965 τό τίμιον λείψανον τοῦ ὁσίου καί ἀπό τοῦ 2009 ἡ εἰκών τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσης.

Τῆς πανηγυρικῆς ἑορτῆς ταύτης προεξῆρξεν προσελθών τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 4ης/17ης Δεκεμβρίου 2011, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντος Αὐτῷ, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Γέροντος Ἀρχιγραμματέως .

Τῆς κατανυκτικῆς ὁλονυκτίου ἀγρυπνίας μετέσχον ἐν εὐλαβείᾳ μοναχοί καί ἀραβόφωνοι Ὀρθόδοξοι πιστοί, προσελθόντες ἐκ τῶν περιχώρων τῆς Βηθλεέμ καί Γαλιλαίας

Εἰς τήν κατανυκτικήν συμμετοχήν τῆς ἀγρυπνίας συνέβαλε κατά πολύ ἡ βυζαντινή ψαλμῳδία τοῦ Ἱερομονάχου π. Φιλίππου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου τῆς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως καί τοῦ Ἱερομονάχου π. Δαμασκηνοῦ ἐκ τῆς Νέας Σκήτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τοῦ Ἁγιορείτου μοναχοῦ π. Δανιήλ.

Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος ἀπηύθυνεν εἰς τό εὐλαβές ἐκκλησίασμα τούς κάτωθι λόγους ἑλληνιστί,  μεταφράζοντος τοῦ ἱερέως π. Ἰωσήφ Χόνταλη:

«Ἡ χάρις τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου μᾶς συνήγαγε, διά νά ὑμνήσωμεν καί νά τιμήσωμεν τό ὄνομα.τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἡμῶν

Οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελοῦν τήν οὐράνιον βασιλείαν, τήν συνενοῦσαν τήν γῆν μέ τόν οὐρανόν. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Σῶμα Χριστοῦ. Ἐν τῇ θείᾳ Εὐχαριστίᾳ ὁ Χριστός ἐν τῷ σώματι καί αἵματι Αὐτοῦ εἶναι παρών. Ἡ Μονή αὐτή ἔχει ἕν ξεχωριστόν προτέρημα, τό ἄφθαρτον σκήνωμα τοῦ Ἁγίου Σάββα διάπεροῦν τόν χρόνον, τήν φθοράν καί τόν κόσμον τοῦτον τόν φθαρτόν. Πολιτεία τοῦ Θεοῦ εἶναι τό ἀναστάσιμον Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Τό ἄφθαρτον σῶμα τοῦ ὁσίου Σάββα εἶναι ἀπόδειξις τῆς δυνάμεως τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.

Ἤδη εὑρισκόμεθα εἰς τήν περίοδον τῆς προετοιμασίας διά τήν ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων. Ἄς δεχθῶμεν τόν Χριστόν εἰς τό Σπήλαιον τῶν καρδιῶν μας. Ἑκάστη ἑορτή εἶναι μία προσέγγισις πρός τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Αἱ ἑορταί δέν εἶναι διά κοσμικάς διασκεδάσεις, ἀλλά διά προετοιμασίαν τῶν ψυχῶν μας, νά πλησιάσωμεν τόν Θεόν.

Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων καθίσταται παγκόσμιος ἑορτασμός ἀπό Χριστιανούς καί μή Χριστιανούς . Τοῦτο εἶναι θετικόν καί ἀρνητικόν. Θετικόν, διότι ἑορτάζεται ἀπό ὅλους καί ἀρνητικόν διότι λαμβάνει καί κοσμικόν χαρακτῆρα. Ἡ ἑορτή εἶναι πέραν ἀπό τούς στολισμούς τοῦ ἑλάτου καί τοῦ Santa Claus. Ἡ χριστιανική ζωή εἶναι αὐτή τῶν ἀποστόλων, τῶν μαρτύρων καί τῶν ὁσίων, ὅπως ὁ ὅσιος Πατήρ ἡμῶν Σάββας ὁ ἡγιασμένος. Ζῶμεν εἰς ἐποχήν παγκοσμιοποιήσεως, ἐποχήν συγχύσεως.

Ἄς παραμείνωμεν πιστοί εἰς τάς παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας τῶν Πατέρων, διά νά διατηρήσωμεν τήν ζωντάνια μας, τό ἦθος μας τό Ὀρθόδοξον. Τοῦτο μᾶς ὁμολογεῖ ἡ ἑορτή τοῦ ὁσίου Σάββα. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποτελεῖ κιβωτόν τῆς σωτηρίας. Αὕτη διατηρεῖ τό μυστήριον τῆς θείας Οἰκονομίας, τῆς ἐπεμβάσεως δηλαδή τοῦ Θεοῦ εἰς τόν κόσμον διά τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ Χριστοῦ ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα καί τήν Παρθένον Μαρίαν. Τοῦτο τό γεγονός συνεχίζεται εἰς τήν Ἐκκλησίαν εἰς τό μυστήριον τῆς θείας Εὐχαριστίας. Σκοπός τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ θεραπεία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν ἁμαρτίαν, ἡ ὁποία εἶναι ἀσθένεια ψυχική καί σωματική καί ἡ σωτηρία του καί ἡ ὁδήγησίς του εἰς τήν αἰωνιότητα. Ἐπί τοῦ γεγονότος τούτου χαίρεται ὁ κόσμος ὅλος ἡ οἰκουμένη ὅλη διά τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ εἰς τόν κόσμον, χαίρεται ἡ Ἐκκλησία διά τήν ἀλήθειαν ταύτην.

Εὐχαριστοῦμεν τόν Τριαδικόν Θεόν ἡμῶν διά τήν εὐφρόσυνον ἑορτήν ταύτην τοῦ ὁσίου Σάββα. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἴη μετά πάντων ἡμῶν . Ἔτη πολλά».

Εἰς τήν πνευματικήν ταύτην εὐωχίαν προσετέθη εὐθύς μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς θ. Λειτουργίας ἡ ὑλική ἀναψυχή διά τῆς λήψεως τῶν κολλύβων, ἄρτου καί οἴνου εἰς τόν νάρθηκα τῆς Μονῆς. Ἐνταῦθα ἐν συνεχείᾳ ἐψάλη ὁ Πατριαρχικός Πολυχρονισμός, μετά τόν ὁποῖον ἡ Α.Θ.Μ. μετέσχε τῆς τραπέζης, ἀκολούθως δέ ἀνεχώρησε δι’ Ἱεροσόλυμα, προπεμπόμενος μετ’ εὐχῶν ὑπό τῶν Ἁγιοσαββαϊτῶν καί ἄλλων Πατέρων.

Γ. Τήν Δευτέραν, 6ην/19ην Δεκεμβρίου ἐωρτάσθη ἡ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ εἰς τόν ἱερόν αὐτοῦ ναόν, τόν πρῶτον τῆς Μονῆς, τόν ὁποῖον ὁ Ἅγιος Σάββας ὡνόμαζε «θεόκτιστον», διότι κατά τό ἥμισυ καί πλέον αὐτοῦ εὑρίσκεται ἐντός φυσικοῦ βράχου, κτιριακῶς συμπληρουμένου καταλλήλως, ὥστε νά εἶναι δυνατόν νά χρησιμοποιῆται ὡς Ναός.

Εἰς τοῦτον τόν Ναόν φυλάσσονται τά λείψανα τῶν ὑπό τῶν Περσῶν ἀναιρεθέντων Ἀββάδων Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου.

Εἰς τοῦτο τό παρεκκλήσιον ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Ἀρχιερέως τῆς ἐκ τοῦ Πατριαρχείου ἐλθούσης συνοδείας Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου Γέροντος Ἀρχιγραμματέως καί συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Πνευματικοῦ τῆς Μονῆς ἱερομονάχου π. Εὐδοκίμου, τοῦ ἱερομονάχου π. Εὐφροσύνου καί τοῦ ἱερομονάχου π. Ἀντωνίου τῆς Μητροπόλεως Σιατίστης καί τοῦ ἱεροδιακόνου π. Μακαρίου.

Ἁγιοσαββῖται Πατέρες, Ἁγιορεῖται μοναχοί καί Ἀραβόφωνοι Ὀρθόδοξοι ἀπετέλεσαν τό εὐσεβές ἐκκλησίασμα τῆς θ. Λειτουργίας.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ἐτελέσθη τό μνημόσυνον τῶν μακαρίων κτιτόρων καί πάντων τῶν ἀποβιωσάντων Πατέρων τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα, εἰς τό κυκλικόν προαύλιον τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα, ὑπό τό ὁποῖον τό ὑπόγειον κοιμητήριον τῆς Μονῆς.

Κατά τάς τρεῖς ταύτας ἡμέρας τῶν ἑορτῶν οἱ Ἁγιοσαββῖται Πατέρες, παρά τόν κόπον τῆς ἀγρυπνίας καί τῆς ὅλης προετοιμασίας τῶν τῆς ἑορτῆς, ἐπέδειξαν καί πάλιν τόσον πρός τήν συνοδείαν τοῦ Μακαριωτάτου ὅσον καί τοῦ Σεβασμιωτάτου, πνεῦμα εἰλικρινοῦς διακονίας, ἐξυπηρετήσεως καί φιλοξενίας. Τοῦτο δέ ὅλον συνέβη εἰς τόν ἡγιασμένον χῶρον τῆς ἀρχαιοτάτης καί ἱστορικῆς ταύτης Ὀρθοδόξου Μονῆς, ὑποστάσης κατά τήν τελευταῖαν εἰκοσαετίαν πλήρη συντήρησιν, καί ἀνακαίνισιν, τόσον εἰς τούς διαδρόμους καί εἰς τά κελλία αὐτῆς, ὅσον καί εἰς τό Κεντρικόν Καθολικόν καί τά παρεκκλήσια, διακοσμηθέντα μάλιστα δι’ Ὀρθοδόξου βυζαντινῆς ἁγιογραφίας, χάρις εἰς τάς συνδρομάς τῶν προσκυνητῶν καί χάρις εἰς τήν φιλεργίαν καί ἐπιμέλειαν τοῦ Πνευματικοῦ τῆς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐδοκίμου καί τήν συμπαράστασιν τῶν ὑπ’ αὐτῶν οἰκουμένων Ἁγιοσαββιτῶν.

Εὐχαριστοῦσα τόν Θεόν καί τούς Ἁγιοσαββίτας Πατέρας διά τήν τοιαύτην πνευματικήν πανδαισίαν, ἡ Ἀρχιερατική Συνοδεία ἀνεχώρησε δι’ Ἱερουσαλήμ, διερχομένη κατά τό εἰωθός διά τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἀββᾶ Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου.

(Τήν ἐπιμέλειαν τοῦ φωτογραφικοῦ ὑλικοῦ ἐξαιρετικῶς ἀνέλαβε καί ἐπραγματοποίησε διά τήν ἑορτήν τῆς Λαύρας τοῦ Ἁγίου Σάββα καί τόν ἱστοχῶρον μας  ὁ φωτογράφος  προσκυνητής κ. Χρῆστος Βαλσάμης).

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/fgbldhMcGHY

ngg_shortcode_0_placeholder