1

ΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ ΩΡΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 31ης Μαρτίου/13ης Ἀπριλίου 2012, ἀνεγνώσθησαν αἱ Βασιλικαί Ὧραι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων  Κωνσταντίνου καί Ελένης τό πρῶτον,  προσευχομένου ἐν αὐτῷ τοῦ Μακαριωτάτου  Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου καί τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων.

Τῶν Ὡρῶν ἀναγινωσκομένων, ἐξεκίνησαν ἀπό τῆς θύρας τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου τῶν Ἁγιοταφιτῶν ὁ Γέρων Δραγουμᾶνος, ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς, ὁ Γραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί ὁ Μουχτάρης τῶν Ὀρθοδόξων καί ἄλλοι Ἁγιοταφῖται διά τῆς Χριστιανικῆς Ὁδοῦ καί κατῆλθον εἰς τήν αὐλήν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί ἐνταῦθα ἐξήσκησαν τό δικαίωμα αὐτῶν τοῦ ἀνοίγματος τῆς θύρας αὐτοῦ κατά τήν προσκυνηματικήν τάξιν.

Τῆς θύρας ἀνοιχθείσης, προσεκύνησεν ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ ἡ Ἁγιοταφιτική Συνοδεία καί ἐν συνεχείᾳ κατηυθύνθη πρός τήν Ὁδόν τοῦ Μαρτυρίου εἰς τό Πραιτώριον, ἔνθα ἤδη ἀνεγιγνώσκοντο αἱ Βασιλικαί Ὧραι.

Τῶν Ὡρῶν ἀναγνωσθεισῶν, ἐξῆλθεν ἡ ἱερά Πομπή ἐκ τοῦ Πραιτωρίου μετά πλήθους προσκυνητῶν, προπορευομένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, αἴροντος ξύλινον σταυρόν και μιμουμένου τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τόν αἴροντα τόν σταυρόν Αὐτοῦ ἀπό τοῦ Πραιτωρίου διά τῆς Ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου πρός τόν Γολγοθᾶν διά τάς ἁμαρτίας ἡμῶν.

Ὅτε ἡ Πομπή ἔφθασεν εἰς τήν Αὐλήν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ὁ αἴρων τόν Σταυρόν Σεβασμιώτατος Σεβαστείας κ. Θεοδόσιος ὡμίλησεν εἰς τά πλήθη τῶν προσκυνητῶν περί τοῦ σωτηρίου Σταυρικοῦ Πάθους τοῦ Χριστοῦ διά τήν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν.

Ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀρχιερατική Πομπή ἀνῆλθεν ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ καί μετέσχε τῆς ἀκολουθίας τῶν Βασιλικῶν Ὡρῶν, ἐν μέσῳ πλήθους εὐλαβῶν προσκυνητῶν ,προσευχομένων κατά τήν μεγάλην καί αἰδέσιμον ταύτην ἡμέραν τῆς μνήμης τῆς διά τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου σωτηρίας ἡμῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder