ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 22ας Ἰανουαρίου /3ης Φεβρουαρίου 2019, δύο Ἱεράρχαι τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας μεθ’ ὁμάδος προσκυνητῶν ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον, ἐν ᾧ ἐδέχθη αὐτούς ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλος ὁμιλῶν  περί τῆς πνευματικῆς βοηθείας, τήν ὁποίαν ἀντλοῦν ἀπό τήν προσκυνηματικήν ἐπισκεψιν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί τό Πατριαρχεῖον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας