Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΛΕΣΧΗΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 20ῆς Ἰανουαρίου / 2ας Φεβρουαρίου 2019, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἔκοψε τήν βασιλόπιτταν τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Ἱεροσολύμων εἰς σεμνήν τελετήν, ἡ ὁποία διωργανώθη εἰς τήν Ἑλληνικήν Λέσχην εἰς τήν δυτικήν Ἱερουσαλήμ πλησίον τοῦ Ἑλληνικοῦ Προξενείου.

Τήν τελετήν ἐτίμησεν ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Χρῆστος Σοφιανόπουλος, ἡ Πρόξενος κ. Αἰκατερίνη Τζίμα, ἡ ἀντιπρόσωπος τῆς Κυπριακῆς Πρεσβείας εἰς Τελ-Ἀβίβ κ. Λουΐζα Βαράκλα ὁ ἰατρός κ. Δημήτριος Καρούσης καί ὁμογενεῖς τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας.

Μετά τό τροπάριον τοῦ Ἁγίου Βασιλείου: «Εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου», ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη αἴσιον καί εὐτυχές τό Νέον Ἔτος, ἔκοψε καί διένειμε τήν πίτταν εἰς ὅλους.

Τόν Μακαριώτατον ηὐχαρίστησεν ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητος κ. Ἀναστάσιος Δαμιανός, λέγων ὅτι ἡ τελετή τῆς κοπῆς τῆς πίττας συμβαίνει σήμερα, ἡμέραν μνήμης τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου, κατά τήν ὁποίαν ἡ Ἑλληνική Κοινότης τιμᾷ μετ’ εὐγνωμοσύνης τόν εὐεργέτην τῆς αὐτῆς Ἁγιοταφίτην Εὐθύμιον Σκευοφύλακα τοῦ Παναγίου Τάφου, εἰς τόν ὁποῖον ὀφείλει ὄχι μόνον τήν Λέσχην, ἀλλά καί τό εἶναι καί τήν ὕπαρξιν αὐτῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας