Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Πέμπτην, 25ην Μαΐου / 7ην Ἰουνίου 2018, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὁ ἐξοχώτατος Ὑπουργός Ἀμύνης τῆς Κύπρου κ. Σάββας Ἀγγελίδης, συνοδευόμενος ὑπό συνεργατῶν αὐτοῦ καί ὑπό τῆς Πρέσβεως τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας εἰς Ἰσραήλ κ. Θεσσαλίας Σιάμπου.

Τόν κ. Ὑπουργόν ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.     

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῆς θέσεως τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί τήν Μέσην Ἀνατολήν, οἱ ὁποῖοι καίτοι διωκόμενοι δίδουν τήν μαρτυρίαν διά τοῦ τρόπου τῆς ζωῆς αὐτῶν ἀλλά καί διά τοῦ αἵματος τοῦ μαρτυρίου αὐτῶν συχνάκις.

Ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε τόν κ. Ὑπουργόν καί περί τοῦ καθεστῶτος τῶν Ἁγίων Τόπων καί τῆς ἀνάγκης διατηρήσεως αὐτοῦ εἰς τό πλαίσιον τῆς ἀσφαλοῦς ἐν εἰρήνῃ συμβιώσεως Χριστιανῶν, Μουσουλμάνων, καί Ἑβραίων καί ἐπίσης περί τοῦ ὅτι ἡ Βασιλική οἰκογένεια τῆς Ἰορδανίας διατηρεῖ τό δικαίωμα τῆς προστασίας τῶν Μουσουλμανικῶν καί Χριστιανικῶν προσκυνημάτων τῶν Ἱεροσολύμων.

Ἐπί τούτοις ὁ κ. Ὑπουργός προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἐπάργυρον εἰκόνα τῆς Θεοτόκου «Ἐθνοφρουρούσης», ὁ δέ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς αὐτόν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Ἱεροσολυμιτίσσης καί τό σύγγραμμα τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου τῆς Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων καί τό πόνημα τοῦ κ. Φυρογένους περί τοῦ ἐμπρησμοῦ τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου τό 1808 καί εἰς τά ἄλλα μέλη τῆς Ὑπουργικῆς συνοδείας Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]