Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

21/05/2009

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Εἰς τήν πόλιν Νεάπολιν (Nablus) τῆς Σαμαρείας, μεταξύ τῶν ὀρέων Γαριζίν και Γεβάλ, εὑρίσκεται τό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ. Τοῦτο κατά τόν ἀοίδιμον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων...

Περισσότερα

15/05/2009

Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ ΧVI ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΓΗΝ

Τήν 2.12.2008 ὁ Ἀποστολικός Δελεγᾶτος, ἀντιπρόσωπος τοῦ Πάπα εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, Msgr. Antonio Franco, ἐπεσκέφθη τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον τόν Γ’ καί...

Περισσότερα

15/05/2009

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΜΟΠΟΛΙΝ ΤΟΥΡΑΝ

Δυτικῶς τῆς πόλεως καί τῆς λίμνης τῆς Τιβεριάδος καί πολύ πλησίον τῆς Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας εὑρίσκεται ἡ κωμόπολις Τουράν με 10.000 χιλιάδες κατοίκων περίπου,...

Περισσότερα

13/05/2009

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩιΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ Η.Π.Α. κ. ΤΖΙΜ ΚΑΡΤΕΡ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Κατά τάς τελευταίας ταύτας ἡμέρας ὁ πρῴην Πρόεδρος τῶν Η.Π.Α Ἐξοχώτατος κ. Τζίμ Κάρτερ εὑρίσκεται εἰς ἐπίσκεψιν εἰς τό Κράτος τοῦ Ἰσραήλ, τήν Παλαιστινιακήν...

Περισσότερα

07/05/2009

ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς χωρίον Μπετζαλλᾶ. Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου  ἑωρτάσθη μέ τήν ὀφειλομένην εἰς αὐτόν διά τό...

Περισσότερα

05/05/2009

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΡΕΜΛΗΣ (ΑΡΧΑΙΑΝ ΑΡΙΜΑΘΕΙΑΝ)

Τήν ἑπομένην τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου εἰς  Ἄκκρην, Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, 20ήν Ἀπριλίου /3ην Μαΐου 2009, ὁ Μακαριώτατος...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null